Кодове на ASCII символите

Въведете символ от клавиатурата: (латиница)
 
ASCII към осмична
(Oct):
ASCII към десетична
(Decimal):
ASCII към шест-на
(Hex):
ASCII към двоична
(Binary):
Символ
Oct
Decimal
Hex
Описание
SP
40
32
20
 Пауза (space)
!
41
33
21
 Удивителен знак (exclamation mark )
"
42
34
22
 Кавичка (" в HTML)
#
43
35
23
 Диез (number sign)
$
44
36
24
 Долар, стринг (dollar sign)
%
45
37
25
 Процент (percent sign)
&
46
38
26
 AND (аmpersand)
`
47
39
27
 Апостроф (closing single quote, apostrophe)
(
50
40
28
 Лява скоба (opening parentheses)
)
51
41
29
 Дясна скоба (closing parentheses )
*
52
42
2a
 Звездичка (asterisk, star, multiply)
+
53
43
2b
 Плюс (plus)
,
54
44
2c
 Запетая (comma)
-
55
45
2d
 Тире, минус (hyphen, dash, minus)
.
56
46
2e
 Точка (period)
/
57
47
2f
 Дясно наклонена черта (slash, forward or divide)
0
60
48
30
 0 (zero)
1
61
49
31
 1 (one)
2
62
50
32
 2 (two)
3
63
51
33
 3 (three)
4
64
52
34
 4 (four)
5
65
53
35
 5 (five)
6
66
54
36
 6 (six)
7
67
55
37
 7 (seven)
8
70
56
38
 8 (eight)
9
71
57
39
 9 (nine )
:
72
58
3a
 Две точки (colon)
;
73
59
3b
 Точка и запетая (semicolon)
<
74
60
3c
 По-малко (less than sign, &lt; в HTML)
=
75
61
3d
 Равно (equals sign)
>
76
62
3e
 По-голямо (greater than sign, &gt; в HTML)
?
77
63
3f
 Въпросителен знак (question mark )
@
100
64
40
 АТ (aAt-sign)
A
101
65
41
 Главна буква A
B
102
66
42
 Главна буква B
C
103
67
43
 Главна буква C
D
104
68
44
 Главна буква D
E
105
69
45
 Главна буква E
F
106
70
46
 Главна буква F
G
107
71
47
 Главна буква G
H
110
72
48
 Главна буква H
I
111
73
49
 Главна буква I
J
112
74
4a
 Главна буква J
K
113
75
4b
 Главна буква K
L
114
76
4c
 Главна буква L
M
115
77
4d
 Главна буква M
N
116
78
4e
 Главна буква N
O
117
79
4f
 Главна буква O
P
120
80
50
 Главна буква P
Q
121
81
51
 Главна буква Q
R
122
82
52
 Главна буква R
S
123
83
53
 Главна буква S
T
124
84
54
 Главна буква T
U
125
85
55
 Главна буква U
V
126
86
56
 Главна буква V
W
127
87
57
 Главна буква W
X
130
88
58
 Главна буква X
Y
131
89
59
 Главна буква Y
Z
132
90
5a
 Главна буква Z
[
133
91
5b
 Лява квадратна скоба (closing square bracket)
\
134
92
5c
 Backslash (Reverse slant)
]
135
93
5d
 Дясна квадратна скоба (closing square bracket)
^
136
94
5e
 Caret (Circumflex)
_
137
95
5f
 Долно тире (underscore)
`
140
96
60
 Opening single quote
a
141
97
61
 Малка буква a
b
142
98
62
 Малка буква b
c
143
99
63
 Малка буква c
d
144
100
64
 Малка буква d
e
145
101
65
 Малка буква e
f
146
102
66
 Малка буква f
g
147
103
67
 Малка буква g
h
150
104
68
 Малка буква h
i
151
105
69
 Малка буква i
j
152
106
6a
 Малка буква j
k
153
107
6b
 Малка буква k
l
154
108
6c
 Малка буква l
m
155
109
6d
 Малка буква m
n
156
110
6e
 Малка буква n
o
157
111
6f
 Малка буква o
p
160
112
70
 Малка буква p
q
161
113
71
 Малка буква q
r
162
114
72
 Малка буква r
s
163
115
73
 Малка буква s
t
164
116
74
 Малка буква t
u
165
117
75
 Малка буква u
v
166
118
76
 Малка буква v
w
167
119
77
 Малка буква w
x
170
120
78
 Малка буква x
y
171
121
79
 Малка буква y
z
172
122
7a
 Малка буква z
{
173
123
7b
 Лява фигурна скоба (opening curly brace)
|
174
124
7c
 Вертикална линия (vertical line)
}
175
125
7d
 Дясна фигурна скоба (Closing curly brace)
~
176
126
7e
 Приблизително (tilde, approximate)
DEL
177
127
7f
 Изтриване (delete, cross-hatch box)